276°
Posted 20 hours ago

Zaginione miasta Tom 1 Strażniczka

£3.965£7.93Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Kulejewska-Topolska Z. 1964. Nowe lokacje miejskie w Wielkopolsce od XVI do końca XVIII wieku. Studium historyczno-prawnicze, Poznań. Kozierowski S. 1916. Badania nazw topogranicznych dzisiejszej archidiecezji poznańskiej, t. I–II, Poznań.

Brust M. 2006. W okresie średniowiecza (od XII do końca XV wieku) [w:] Dzieje Murowanej Gośliny, red. M. Brust, Poznań, s. 41–67. Kiryk F. 1980. Lokacje miejskie nieudane, translacje miast i miasta zanikłe w Małopolsce do połowy XVII stulecia, KHKM, R. 28, z. 3, s. 373–384. Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z. 1987. Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. VI, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.Rutkowska G. 1998. Dobra wielkopolskie [w:] Wielkopolscy Ostrorogowie, red. A. Gąsiorowski, Ostroróg, s. 119–138.

Pietrzak R., Rączkowski W. 2009. Od przybytku głowa… boli. O kontekście i konsekwencjach odkrycia pierwszej lokacji Szamotuł [w:] Szamotuły. Karty z dziejów miasta 2, red. I. Skierska, Szamotuły, s. 9–26. Lalik T. 1976. Geneza sieci miasteczek w Polsce średniowiecznej [w:] Miasta doby feudalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, red. A. Gieysztor, T. Rosłanowski, Warszawa–Poznań–Toruń, s. 113–136. Wiesiołowski J. 1980. Sieć miejska w Wielkopolsce w XIII–XVI w. Przestrzeń i społeczeństwo, KHKM, R. 28, 1980, z. 3, s. 385–395.Brust M. 1999. Początki urbanizacji w dobrach klasztornych Wielkopolski do końca XIV wieku, NPrz, t. 92, s. 5–83. Brust M. 2000. Zespół grodowy w Rogoźnie na tle procesów osadniczych w dorzeczu dolnej i środkowej Wełny (IX–XIII wiek), StiMDP, t. 3, s. 231–264. Kurnatowska Z., Łosińska A. 1992. Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Wielkopolsce [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce. Materiały z konferencji, Poznań, 14–16 grudnia 1987 roku, red. Z. Kurnatowska, Poznań–Wrocław–Warszawa, s. 105–153.

Arnold S. 1968. Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski Piastowskiej (w. XII– XIII). Z dziejów średniowiecza. Wybór. Warszawa. Hładyłowicz K.J. 1932. Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX w., Lwów. Górczak Z. 2016. Lokacje i życie miejskie w średniowiecznej Wielkopolsce [w:] Archeologia Miast Wielkopolskich, red. H. Machajewski, J. Wrzesiński, Poznań, s. 11–32.Brust M. 2003. Geneza i początki miast w dobrach biskupów poznańskich w Wielkopolsce (XIII–XIV wiek), cz. I, NPrz, t. 100, s. 127–194.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment